Onze diensten

1. Beheer en pacht van agrarisch vastgoed
AGL voert actief beheer over een groot areaal agrarische gronden.
Het beheer omvat de volgende activiteiten:

  • Verpachting van jaar tot jaar op basis van geliberaliseerde pachtovereenkomsten
  • Innen van pachtgelden
  • Voeren van financiële pachtadministratie
  • Opstellen van jaarlijkse beheerrapportages
  • Opstellen van pachtbeëindigingsovereenkomsten
  • Actualiseren van de pachtprijs
  • zorgdragen voor registratie bij de Grondkamer

2. Taxaties
AGL beschikt over vakbekwame taxateurs met regionale/locale bekendheid.
Een belangrijk uitgangspunt bij de waardebepaling is het doel waarvoor getaxeerd wordt.
De waarde van vastgoed wordt o.a. bepaald bij aan- en verkoop, bedrijfsverplaatsing en boedelscheiding.
Ook voor taxaties van schadeloosstellingen op basis van (minnelijke) onteigening beschikt AGL over een aantal gespecialiseerde taxateurs.

3. Bemiddeling
In het kader van de ruimtelijke ordening, milieuhinder, bodemverontreiniging etc. worden gronden met eventuele bijbehorende opstallen door AGL verworven voor hun opdrachtgevers.
AGL kenmerkt zich door betrouwbaar taxeren en adviseren, bekwaam onderhandelen en een degelijke kennis van de relevante juridische aspecten bij transacties van onroerende zaken.
Hierdoor dragen zij bij aan spoedig aanvang van de uitvoering van bijvoorbeeld: de aanleg van wegen, beekreconstructies en meanderzones, veiligstelling waterwingebieden, uitbreiding van
kantoor- en bedrijventerreinen, aanleg en/of uitbreiding van natuurgebieden, sportaccommodaties, woningbouwprojecten en bedrijfsverplaatsingen.

4. Onteigening
Bij realisering van projecten door de overheid waarbij gronden worden verworven dienen de gronden in eerst instantie minnelijk te worden verworven. Slaagt de grondverwerving niet dan kan de grond verkregen worden middels de Onteigeningswet.
Zowel bij minnelijke verwerving als bij Onteigening dient de schadeloosstelling te worden bepaald op basis van onteigening.
AGL heeft een ruime ervaring in het bepalen van de schadeloosstelling op basis van onteigening en kan u tevens van dienst zijn in de begeleiding bij onteigening.

5. Planschade
Een planschadevergoeding is een vergoeding voor de schade die u lijdt door verandering van bepaalde planologische maatregelen. De schade die u door de planologische maatregel lijdt kan bijvoorbeeld bestaan uit een waardevermindering (vermogensschade) van uw onroerend goed of uit een omzetdaling van uw bedrijf (inkomensschade).
AGL is deskundig op het gebied van planschade en adviseert u m.b.t. de planvergelijking, het vaststellen van de planschade en het opstellen van een planschaderisico-analyse.

6. Gerechtelijke deskundige
Indien partijen om wat voor reden dan ook het niet eens worden over de waarde van onroerend goed dan kunt u daarvoor AGL inschakelen.
AGL beschikt over een deskundige die regelmatig in opdracht van de rechtbank de waarde bepaald van onroerend goed.

7. Voorkeursrecht gemeenten
De Wet voorkeursrecht gemeenten is een grondbeleidsinstrument ten behoeve van de gemeentelijke, provinciale en Rijksoverheid, en staat daarmee schouder aan schouder met de onteigeningswet en de Grondexploitatiewet.
AGL kan u daarbij van dienst zijn tijdens de procesbegeleiding en de waardebepaling van het onroerend goed.

8. Vestiging zakelijke rechten en schaderegeling
Met grote regelmaat hebben (in het bijzonder) nutsbedrijven behoefte aan uitbreiding of verplaatsing van het net van hoogspannings-, gas- en water- en rioolleidingen. Op locatie van een nieuwe leiding zullen met de huidige eigenaren en gebruikers van grond regelingen getroffen moeten worden. Voor het vestigen van het benodigde (zakelijke) recht van opstal beschikt AGL over ervaren onderhandelaars. Ook in het taxeren en afhandelen van de optredende schades zijn deze medewerkers bekwaam. AGL heeft tevens ervaring in het voeren van niet altijd te vermijden gedoogprocedures.

9. Arbitrage
In bepaalde situaties is arbitrage gewenst over de waarde van onroerend goed.
AGL kan u daarbij van dienst zijn en beschikt over adequate deskundigheid bij het vaststellen van de waarde van onroerend goed.

10. Ambtelijke dienstverlening
Bij overheden en schappen ontstaat regelmatig onderbezetting in de afdeling waaronder grondzaken behoort (bijvoorbeeld ten gevolge van ziekte en/of piekbelasting).
AGL beschikt over adviseurs met ervaring in en kennis van de uitvoering van het ambtelijke takenpakket. Afhankelijk van de situatie bij de opdrachtgever kan deze vorm van dienstverlening gedurende korte of langere tijd plaatsvinden.